Följande aktiviteter kan bokas av alla skolår. Aktiviteterna bygger på det centrala innehållet i skolans styrdokument för respektive årskurs.

Vinterfåglar

Eleverna får utföra observationer av vinterfåglar med hjälp av kikare vid utfodringsställen runt Bergagården. De får kunskap om vad som kännetecknar arterna och hur de anpassar sig till vintern. Kan kombineras med att tillverka fågelmat inne i naturskolans hus.

Aktiviteten passar bra i områden som artkunskap, årstidsväxlingar och observationer i närmiljön.

Djur på vintern

Eleverna får under en vandring i skogen kunskaper om djurs anpassningar och strategier för att överleva på vintern. Spår i form av spillning, gnag, legor, skelett mm studeras.

Aktiviteten passar bra i områden som artkunskap, årstidsväxlingar och observationer i närmiljön.

Trädvandring

Under en enklare vandring runt Bergagården får eleverna göra observationer av många av våra vanliga svenska träd och vad som kännetecknar dem. De får möta och samtala om begrepp som fotosyntes, pollinering, fröspridning och samspel mellan träd och andra organismer.

Aktiviteten passar bra i arbetsområden som artkunskap, årstidsväxlingar, ekosystemtjänster mm.

Växtvandring i Carl von Linnés anda

Liksom Carl von Linné gjorde växtvandringar med sina studenter, får eleverna som besöker naturskolan uppleva en vandring som innehåller observationer av växter på Hunneberg samt artkunskap. Begrepp som pollinering, fotosyntes och samband mellan organismer diskuteras.

Aktiviteten passar bra i arbetsområden som artkunskap och observationer i närmiljön. 

Skogens kretslopp

I skogen får eleverna förståelse för kretsloppet mellan träden och de nedbrytare som finns. Eleverna letar efter dessa nedbrytare och undersöker deras egenskaper. De möter också såväl växtätare som rovdjur bland småkrypen och får träning i att sortera och artbestämma dem. Samtal om ekosystemtjänster och näringskedjor.

Aktiviteten passar bra i arbetsområden som artkunskap, ekosystemtjänster, näringskedjor mm.

Mossor och lavar

Eleverna ges möjligheten att studera, sortera och artbestämma mossor och lavar, förstå likheter och skillnader mellan dem samt få förståelse för deras betydelse i ekosystemen. Kan med fördel kombineras med en naturvetenskaplig undersökning på lavar som indikatorer på god luftkvalitet.

Aktiviteten passar bra i arbetsområden där eleven ska sortera, gruppera och bestämma arter i närmiljön. 

Håva i sjön

Vid sjön Eldmörjan studeras ekosystemet och de arter av småkryp som eleverna håvar upp. Småkrypen sorteras och artbestäms. Eleverna får möjlighet att diskutera näringskedjor och småkrypens livscykler.

Aktiviteten är en fältstudie där observationer och systematisering är viktiga delar. 

Naturlekar

Genom lekar får eleverna möjlighet att lära sig mer om hur naturen fungerar. Lekarna ger underlag för goda diskussioner om olika företeelser och begrepp som berör djur och natur.

Aktiviteten innehåller gruppstärkande övningar och samarbetslekar.

Borra i mossen

Genom en naturvetenskaplig undersökning ges eleverna möjlighet att lära sig mer om naturtypen mossen, hur den bildats och vilka arter som trivs där. Med en borr tas prover som senare analyseras ur ett historiskt-biologiskt perspektiv.

Eleverna får genom aktiviteten prova på ett naturvetenskapligt arbetssätt och hur det kan vara att arbeta som en forskare.